Norma łańcucha dostaw

Norma łańcucha dostaw

Stwierdzenia PEFC dotyczące produktów zawierających surowce leśne dostarczają informacji o pochodzeniu tychże produktów z lasów zarządzanych w sposób trwały i zrównoważony, z recyklingu oraz z innych niekontrowersyjnych źródeł.

Certyfikacja PEFC obejmuje również wymagania dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i pracy. „Źródła Kontrolowane przez PEFC” odnoszą się do ryzyka związanego z używaniem produktów z kontrowersyjnych źródeł, w tym aspektów legalności. Nabywcy i potencjalni nabywcy mogą korzystać z tych informacji podczas wyboru produktu kierując się takimi czynnikami jak przyjazność dla środowiska oraz innymi względami. Informowanie o pochodzeniu surowców ma na celu promowanie popytu i podaży produktów pochodzących z obszarów gdzie prowadzona jest zrównoważona gospodarka leśna, a tym samym budowanie potencjału uzasadnionych rynkowo działań na rzecz stałego doskonalenia sposobów zarządzania światowymi zasobami leśnymi.

Ogólnym celem łańcucha dostaw PEFC jest zapewnienie odbiorcom wyrobów zawierających surowce leśne dokładnych i weryfikowalnych informacji o zawartości w wyrobach materiałów pochodzących z certyfikowanych przez PEFC lasów, zarządzanych w sposób trwały i zrównoważony, recyklingu i kontrolowanych źródeł.

Wymagania łańcucha dostaw opisują proces przechodzenia od informacji o pochodzeniu pozyskanego surowca do informacji o pochodzeniu dołączanych do gotowych wyrobów organizacji. Niniejsza norma definiuje dwa opcjonalne podejścia do łańcucha dostaw, a mianowicie metodę separacji fizycznej i metodę procentową.

PEFC ST 2002:2020 – Łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne i drzewne – Wymagania 591.79 KB
PEFC ST 2002:2013 Łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne – Wymagania 907.83 KB

Pozostajemy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera