Zmiany klimatu

Zmiany klimatu

Zmiany klimatu są jednym z największych wyzwań stojących obecnie przed człowiekiem. Zwiększenie intensywności i nasilenia występowania klęsk żywiołowych, zmiany wzorców pogodowych, cofanie się lodowców i topnienie czap lodowych na biegunach, wzrost poziomu morza i susze, to tylko niektóre z przejawów zmian klimatu już doświadczanych przez ludność na całym świecie.

Ekosystemy leśne mogą działać jako narzędzie łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu. Lasy usuwają znaczne ilości dwutlenku węgla z atmosfery, działając jako jego pochłaniacze, gdyż wychwytują oraz magazynują dwutlenek węgla w biomasie leśnej.

Lasy działają jako naturalne bariery w przypadku występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, zapobiegając osuwiskom podczas intensywnych opadów deszczu oraz chroniąc ludzi, zwierzęta i infrastrukturę przed skutkami silnych wiatrów. Drewno, jako surowiec energetyczny, może zastąpić inne produkty, których spalanie wiąże się z większa produkcja gazów cieplarnianych.

O ile lasy mają pozytywną rolę do odegrania w wysiłkach na rzecz walki ze zmianami klimatu, to same pozostają jednak bardzo wrażliwe na zmiany warunków klimatycznych.

Klimat to obok warunków glebowych główny czynnik determinujący, jaki typ lasu może rosnąć w danym miejscu. Gdy nastąpi zmiana warunków klimatycznych, lasy muszą się do niej dostosować. Jednak ramy czasowe niezbędne, aby proces adaptacji przebiegł bez zakłóceń, rozmijają się z „harmonogramem” wyznaczanym przez zachodzące znacznie szybciej zmiany klimatyczne.

Lasy o zmniejszonej różnorodności biologicznej gorzej przystosowują się do zmian klimatycznych. Zrównoważona gospodarka leśna może przyczynić się do zachowania lasów i różnorodności biologicznej w lasach, tym samym wzmacniając ich odporność i pozwalając im na przystosowanie do zmian klimatu oraz na ograniczanie negatywnych skutków tych zmian.

Certyfikacja lasów w systemie PEFC daje pewność, że zasoby leśne są zachowane lub zwiększone, dzięki czemu mogą one działać jako pochłaniacz, wychwytując i magazynując dwutlenek węgla. Certyfikacja PEFC daje również pewność, że drewno i wyroby niedrzewne pochodzą z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony.

Utrzymanie zdrowych lasów uczyni je bardziej odpornymi na zmiany klimatyczne i pozwoli działać na korzyść olbrzymiej populacji ponad 1,6 mld ludzi, których życie jest bezpośrednio z nimi związane. Zdrowe lasy będą również działać jako bariery dla niektórych następstw zmian klimatu - powodzi, huraganowych wiatrów – przyczyniając się do ochrony wielu zagrożonych populacji zwierząt.

Pozostajemy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera